Pogoji uporabe spletnega mesta

1. OPREDELITEV POJMOV

Spletno mesto www.izberixiaomi.si (v nadaljevanju: spletno mesto) je spletno mesto, ki v okviru domenskega prostora www.izberixiaomi.si ponuja uporabnikom storitve posredovanja informacij ter druge povezane storitve spletnega mesta. Ponudnik storitev lahko spreminja domenski naslov spletnega mesta.

Ponudnik oz. nosilec spletnega mesta, lastnik vsebin in izvajalec s spletnim mestom povezanih dejavnosti, je Jure Jereb, Podjelovo Brdo 19, 4225 Sovodenj; E-naslov: info@izberixiaomi.si; tel.: +38651803048 (v nadaljevanju: ponudnik), razen kjer je v okviru spletnega mesta označeno drugače.

Uporabnik spletnega mesta (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način (bodisi z dostopanjem, ogledovanjem, prikazovanjem ipd.) uporablja storitve spletnega mesta.

Politika zasebnosti spletnega mesta vsebuje namen in sredstva obdelave ter varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku v okviru uporabe spletnega mesta.

2. SPLOŠNO

Pogoji uporabe spletnega mesta www.izberixiaomi.si (v nadaljevanju: pogoji) določajo pravice in obveznosti ponudnika spletnega mesta ter njegovih uporabnikov, način in pogoje uporabe vsebin tega spletnega mesta.

Uporabnik spletnega mesta potrjuje, da je z obiskom na spletnem mestu seznanjen z vsebino teh pogojev, da jih sprejema in so zanj zavezujoči.

3. VSEBINA IN UPORABA SPLETNEGA MESTA

Storitve spletnega mesta so praviloma na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.

Namen spletnih strani spletnega mesta je posredovanje kakovostnih in celovitih informacij o izdelkih in storitvah, ki jih proizvaja podjetje Xiaomi inc., o njihovi uporabnosti, možnostih za nakup izdelkov ter posredovanju drugih informacij.

Gradivo, objavljeno na spletnih straneh spletnega mesta, je informativnega značaja in je namenjeno zgolj za zasebno uporabo. Uporabnik spletnega mesta ne sme brez vedenja in pisnega dovoljenja ponudnika uporabljati ali kopirati katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletnega mesta v komercialne namene.

Uporaba spletnega mesta je na lastno odgovornost.

4. ODGOVORNOST PONUDNIKA

Ponudnik si bo prizadeval  za nemoteno delovanje spletnega mesta ter natančnost in resničnost posredovanih vsebin. Kljub temu ponudnik ne odgovarja za morebitne napačne informacije ter napake pri uporabi podatkov.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, napake ali opustitve v vsebini spletnega mesta, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, dopolnjuje in posodablja funkcionalnost in vsebine na spletnem mestu. Ponudnik lahko začasno ali trajno ukine katerokoli funkcionalnost ali vsebino spletnega mesta brez predhodnega obvestila.

5. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC

Ponudnik je izključni lastnik imena www.izberixiaomi.si in iz njega izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov. Vse pravice so pridržane.

Vsebine in gradiva, dostopni na spletnem mestu, razen vsebin, ki jih na spletno mesto posredujejo uporabniki, so last ponudnika, razen če ni drugače navedeno oz. označeno. Med navedena gradiva in vsebine sodijo tudi računalniška koda, urejena struktura in oblika spletnega mesta ter pisno in zvočno gradivo na spletnem mestu.

Vse vsebine in storitve, dostopne na spletnih straneh oz. spletnem mestu, ki izvirajo iz avtorskega dela ali so lahko predmet pravic industrijske lastnine so zavarovane skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva pravic intelektualne lastnine. V primeru kršitev pravic intelektualne lastnine bo ponudnik zoper kršitelje ukrepal skladno z veljavno zakonodajo.

6. POVEZAVE

Uporabnikom je dovoljeno narediti povezavo z drugih spletnih strani, katerih vsebine niso v nasprotju z zakonom ali splošnimi moralnimi načeli, na spletno mesto, ki je predmet teh pogojev.

Spletno mesto vsebuje povezave na spletne strani oz. spletna mesta, ki so v lasti in pod nadzorom drugih pravnih ali fizičnih oseb. Te povezave so na voljo zgolj kot priporočilo in morebiten dodaten vir informacij. Na vsebino spletnih strani, na katere so narejene povezave, ponudnik spletnega mesta nima nikakršnega vpliva ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za dostopnost, vsebino, točnost in resničnost njihovih navedenih vsebin. Uporabniki so zavezani pogojem uporabe spletnih strani, na katere dostopajo preko povezav spletnega mesta, ki je predmet teh pogojev.

7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV- POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti spletnega mesta opredeljuje namen in sredstva obdelave ter varstvo osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta, ki jih ti posredujejo ponudniku v okviru uporabe spletnega mesta.

Ponudnik spletnega mesta zbira, obdeluje, varuje in hrani osebne podatke uporabnikov spletnega mesta v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik odgovarja za resničnost in točnost osebnih podatkov, ki jih posreduje ponudniku spletnega mesta.

Z obiskom, brskanjem in uporabo spletnega mesta uporabnik soglaša, da ponudnik spletnega mesta z namenom seznanitve z obiskanostjo svojega spletnega mesta ter izboljševanja vsebin in uporabnosti spletnih strani zbira splošne, neosebne podatke o obisku spletnega mesta, kot so naslov IP, prek katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta, čas dostopa oz. uporabe spletnega mesta, strani oz. vsebine, do katerih uporabnik dostopa na spletnem mestu, kraj in država iz katere uporabnik dostopa, ključne besede po katerih uporabnik najde spletni naslov ponudnika in internetni naslov spletnega mesta napotitelja, s katerega uporabnik dostopi do spletnega mesta ponudnika.

Z uporabo storitev spletnega mesta uporabnik soglaša, da ponudnik z namenom izpolnjevanja pravic in obveznosti iz pogodbenih razmerij zbira in obdeluje osebne podatke, posredovane s strani uporabnika, ki so potrebni in primerni za izpolnjevanje med ponudnikom in uporabnikom sklenjenega pogodbenega razmerja. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve obveznosti iz pogodbenih razmerij in s tem povezano potrebno komunikacijo, v primeru prijave na e-novice pa za potrebe posredovanja sporočil, povezanih s poslovanjem ponudnika.

Uporabnik ima skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pravico do seznanitve z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ta pravica vključuje pravico vpogleda v njegove osebne podatke pri ponudniku, pravico do posredovanja izpisa zbranih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, njihovo prepisovanje, kopiranje, pravico do posredovanja informacije o obdelovanju njegovih osebnih podatkov in druge pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik mora na zahtevo uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolniti, popraviti, blokirati ali izbrisati osebne podatke, za katere posameznik dokaže, da so nepopolni, netočni ali neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom. Zahtevo za izbris osebnih podatkov ali v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s temi pogoji in Zakonom o varstvu osebnih podatkov ponudnik poda pisno na e-naslov: info@izberixiaomi.si.

8. PRIJAVA IN ODJAVA NA E-NOVICE

S prijavo na e-novice uporabnik soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem ponudnika (akcije, novosti, novice, itd.) na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko uporabnik oz. prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče. Preklic lahko posreduje na e-naslov: info@izberixiaomi.si.

9. INFORMACIJE, MNENJA, PRITOŽBE

Svoja mnenja, vprašanja, pripombe, pritožbe, zahtevke in druge izjave glede uporabe spletnega mesta lahko uporabnik spletnega mesta posreduje po elektronski pošti na e-naslov: info@izberixiaomi.si;

10. UPORABA IN RAZLAGA DOLOČIL

Za vsa razmerja, pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki s temi pogoji niso posebej opredeljene, se smiselno uporabljajo določila Zakon o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Obligacijskega zakonika ter druga določila veljavne zakonodaje oz. predpisov.

11. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore in nesoglasja, ki bi nastali med ponudnikom in uporabnikom glede uporabe spletnega mesta oziroma v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja skladno s temi pogoji, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, bosta spore reševali pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu prodajalca.

12. VELJAVNOST POGOJEV

Predmetni pogoji uporabe spletnega mesta veljajo za celotno spletno mesto www.izberixiaomi.si. Vsa določila pogojev uporabe spletnega mesta veljajo enakovredno za vse uporabnike, razen v primerih, če ti pogoji to izrecno določajo drugače.

Pogoji uporabe spletnega mesta se redno spreminjajo, posodabljajo in dopolnjujejo. Spremembe začnejo veljati z objavo na spletnem mestu.

Ti pogoji so v veljavni različici uporabnikom dostopni na spletnem mestu.

Ta pogodba velja, dokler je ena od pogodbenih strank ne prekine. Pogodbo lahko uporabnik prekine kadarkoli tako, da ne uporablja več spletnih strani spletnega mesta.

Top